REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Prawo korzystania

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele.

2. Przy zapisie zgłaszający powinien:

a) okazać dowód osobisty

b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wypożyczalni.

3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu i miejsca pracy.

2. Kaucja

1. Od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy, pobiera się przy zapisie kaucję (zwrotną) w wysokości 5zł za 1 wolumin.

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej na 3 dni przed terminem rezygnacji.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu państwa.

3. Wypożyczenia

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 wol.

2. Książki beletrystyczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, a książki naukowe i popularno-naukowe, nie dłużej niż jeden miesiąc.

3. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

4. O ile książka naukowa lub popularno-naukowa jest aktualnie wypożyczona, Czytelnik może ją zamówić.

5. Z księgozbioru encyklopedyczno-słownikowego można korzystać tylko na miejscu w Bibliotece

a) w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu pozycję książkową z zakresu księgozbioru podręcznego na okres 1 doby za opłatą 1 zł za 1 wolumin.

6. Czytelnik nie może korzystać z Biblioteki, jeżeli w domu panuje choroba zakaźna.

7. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek.

8. Wybrane książki należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

4. Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w pkt 3 ust. 2 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł od woluminu, za każdy rozpoczynający się tydzień  po terminie zwrotu. Wysokość opłaty za przetrzymywanie książki nie może przekraczać 5,00 zł. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 0,65 zł.

2. Czytelnik przetrzymujący wypożyczone książki ponad termin określony w pkt.3 ust.2, otrzymuje po 2 tygodniach pierwsze upomnienie listem poleconym. W przypadku nie zwrócenia książki sprawę kieruje się na drogę sądową. Za pisemne upomnienie polecone pobiera się 1,00 zł.

5. Poszanowanie książek

1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed wszelkim uszkodzeniem i zniszczeniem.

2. Czytelnik, jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie uszkodzeń.

6. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

1. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszt jej oprawy. O ile odkupienie jest możliwe, Czytelnik powinien uiścić 2 wartość książki oraz koszt jej oprawy. Za uszkodzenie książki Czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa kierownik Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia książki

7. Porady i informacje

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący go temat oraz wskazówki co do sposobu pracy z książką.

8. Życzenia i zażalenia czytelników

Wszelkie życzenia i zażalenia należy wpisywać do “Książki życzeń i zażaleń”, która znajduje się u kierownika Biblioteki.

9. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji kierownika Biblioteki, czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. W tym przypadku przysługuje mu odwołanie do Dyr. GOKiS w Krzyżanowie.