Kulturalne inicjatywy oddolne służą promocji wszystkich osiągnięć społeczno – gospodarczych lokalnej wspólnoty. Warto zwrócić uwagę, że jest to skuteczna forma zainteresowania ogółu społeczeństwa ważnymi sprawami, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i inspirują innych do  podejmowania działań na rzecz rozwoju najbliższego otoczenia.

Gmina Krzyżanów może poszczycić się wieloma nowymi przedsięwzięciami, które dla mieszkańców ościennych regionów stanowią wzór do naśladowania.

Niezwykle ważnym wydarzeniem jest oddanie do użytku nowego obiektu wiejskiej świetlicy (we wrześniu 2011 r.)w którym oprócz gminnej placówki kultury mieści się strażnica OSP. Zagospodarowany teren okalający budynek zachęca do organizowania imprez integracyjnych, wydarzeń kulturalno – społecznych, pikników i imprez masowych. Stwarza to również nowe możliwości do prezentowania dorobku artystycznego lokalnych animatorów kultury.

Pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu działają amatorskie zespoły śpiewacze: „Kaszewianki”, „Młogoszyn”, „Rustowianki”, i „Siemienice”, które w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocję walorów rodzimej twórczości – starają się przedstawić tę folklorystyczną pasję młodymi następcami. Zarówno wymienione grupy artystyczne jak i młodzieżowy zespół wokalno – muzyczny „Tęcza” mogą ćwiczyć na miejscu; zrobić próbę generalną na scenie, wymienić się doświadczeniami, doskonalić swoje umiejętności.

W typowo rolniczej gminie Krzyżanów folklor stanowi ważny element tożsamości. Przekazywany z pokolenia na pokolenie w dawnej i współczesnej formie umacnia relacje sąsiedzkie i międzyludzkie, przyśpiesza proces odnowy wsi.

Doceniając wartości płynące z wymienionych działań Kapituła Nagrody przyznała „Kutnowski Hit 2011” – dla Wójta Gminy Krzyżanów -Tomasza Jakubowskiego i Rady Gminy Krzyżanów właśnie za budowę nowej wiejskiej świetlicy, oraz za pielęgnowanie kultury źródeł.

Świetlica służy całej gminnej wspólnocie, a zlokalizowane tam centrum kultury sprzyja rozwojowi wszelkich przejawów aktywności twórczej z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań odbiorców. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest koordynatorem działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej. Organizuje różnorodne formy zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; w tym zajęcia świetlicowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy krajoznawczo – turystyczne, turnieje sportowe i zajęcia w obrębie kół zainteresowań: ogniska muzycznego, koła szachowego i nowopowstających zespołów pieśni i tańca „Iskierka” i „Kalina”. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci z terenu naszej gminy miały równe szanse w dostępie do dóbr kultury, do rozwoju swoich zainteresowań. W okresie letniej przerwy organizowane są półkolonie dla ok. 50 osobowej grupy, najmłodszych mieszkańców gminy. Ponadto stażyści prowadzą zajęcia z młodymi odbiorcami w świetlicach wiejskich ( w okręgach, gdzie jest dużo dzieci).

Staramy się na miarę swoich możliwości sprostać oczekiwaniom społecznym, promować lokalne osiągnięcia, odkrywać talenty. Możemy się pochwalić liczną reprezentacją uzdolnionych animatorów kultury – zaangażowanych w działalność zespołów śpiewaczych, w gronie tych artystów znajduje się również Stanisław Kaczmarski, odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Stąd do Państwowego zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” zakwalifikowały się dwie osoby: Irena Głowacka i Alicja Rzymkowska, która z zespołem „Mazowsze” koncertuje po dzień dzisiejszy.

Mamy utalentowanych twórców rękodzieła ludowego: w tym zacnym gronie należy wymienić Genowefę Muras, Wandę Materek, Jadwigę Życzkowską z Krzyżanówka, Jadwigę Wilkowiecką z Krzyżanowa, oraz Adama Ignaczewskiego z Kter, których prace autorskie zostały wyeksponowane na wystawie promującej gminę Krzyżanów – podczas Powiatowego Pikniku Sobótkowego, 23 czerwca 2012r. w Oporowie.

Trzeba prezentować walory sztuki precyzyjnie doskonalonej przez lata. Należy doceniać każdy aspekt łączący przeszłość z przyszłością i troszczyć się o jego przetrwanie. To powód do dumy, że mamy czym zaimponować innym, że ginące piękno doskonale wpisuje się w promocję współczesnych osiągnięć gminy i odnowę wsi.